LAS säännöt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lahden Ampumaseura ry - säännöt

(päivitetty  23.7.2013)

 

1§                 Nimi, kotipaikka ja toimialue:

Yhdistyksen nimi on Lahden Ampumaseura ry.  Nimestä käytetään lyhennettä LAS.  Kotipaikka on Lahden kaupunki ja toimialueena Lahti ja ympäristökunnat. Yhdistys on perustettu 10.1.1919.

 

2§                 Toiminnan tarkoitus ja laatu:

Seuran tarkoituksena on jäsentensä kouluttamisen urheiluammuntaan tarvittavan ampuma-aseiden käsittelytaidon, ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittämisen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä työkykynsä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia, tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia sekä edistää toimialueellaan seuran tarkoituksen mukaista toimintaa.

 

Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan seura toteuttaa:

1.      järjestämällä ampumaurheilu- ja muita liikunnallisia harjoituksia, koulutus­tilai­suuksia ja kilpailuja, ampumaurheilun alaan kuuluvia näytöksiä, juhlia, kerho­tilaisuuksia sekä valistaa heitä seuran tarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä,

2.      kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ynnä muiden aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten huomiota sekä omatoimisesti pyrkien ampumaurheilu­toiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten kilpailu- ja harjoituspaikkojen ja ‑välineiden hankkimiseen sekä muiden edellytysten luomiseen,

3.      harjoittamalla julkaisutoimintaa,

4.      ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä,

5.      hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen keräyksiä, arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus-, kirjapaino- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja asusteita.  Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

 

Suomen Ampujainliiton ja Ampujainliiton (SAL) Hämeen Alueen jäsenenä seura noudattaa Suomen Ampujainliiton ja Hämeen Alueen sääntöjä.

Lisäksi LAS voi kuulua muihin Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) alaosastoihin jäsenenä siitä johtokunnan erikseen päättäessä.

 

5§                 Seuran jäsenet:

1.      Kunniapuheenjohtaja

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan johtokunnan esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.

Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajina voi samanaikaisesti olla useampi henkilö.

2.      Kunnia- ja ainaisjäsen

2.1.   Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

2.2.   Ainaisjäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilö;

- joka on suorittanut kertasuorituksena 20 vuoden jäsenmaksun

- ollut seuran jäsenenä yhtäjaksoisesti 30 vuoden ajan

- tehnyt seuralle huomattavia palveluksia

3.      Seuran jäseneksi voi johtokunta anomuksesta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja sen kattojärjestön sääntöjä ja päätöksiä.

4.      Kannattaviksi jäseniksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilöitä tai oikeustoimi­kelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

                                                        

6§                 Eroaminen seuran jäsenyydestä

Jäsenen halutessa erota seuran jäsenyydestä;

- tekee kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle

- ilmoittaa erostaan seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten

Eron ajankohta ja velvollisuudet 

- ero astuu voimaan heti kun ilmoitus on tehty

- eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa toimintavuoden loppuun saakka

- eroava jäsen on velvollinen hoitamaan muut velvoitteensa toimintavuoden loppuun saakka ja palauttamaan  jäsenkorttinsa välittömästi seuran toimistoon.

 

7§                 Jäsenen erottaminen

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, jos hän:

- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen maksun eräpäivään mennessä

- toimii seuran sääntöjen vastaisesti

- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

- toimii seuran, SAL:n tai SAL:n Hämeen Alueen tarkoitusperien vastaisesti.

- on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut

Erottamispäätöksestä on erotetulla oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti seuran johtokunnalle neljäntoista päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä, kyseistä päivää lukuun ottamatta.

Erottamispäätös astuu voimaan heti määräajan päätyttyä. Mikäli erotettu jäsen tekee edellä olevassa momentissa mainitun vetoomuksen, on hänet katsottava erotetuksi seurasta vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja ja hänen on palautettava jäsenkorttinsa välittömästi seuran toimistoon.

 

8§                 Liittymis- ja jäsenmaksut:

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päätetään seuran syyskokouksessa vuosittain.

 

9§                 Seuran vuosi- ja ylimääräiset kokoukset:

Seura pitää vuodessa kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous (vuosikokous) marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu em. kokouksiin on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä ja seuran ilmoitustaululla.

 

10§              

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus

6. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

8. Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

9. Kokouksen päättäminen

 

Syyskokouksessa (vuosikokous) käsitellään seuraavat asiat:

1.   Kokouksen avaus.

2.   Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) kaksi ääntenlaskijaa

3.   Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.   Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

6.   Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

7.   Valitaan johtokunnan jäsenet (6) seuraavaksi toimintavuodeksi

8.   Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi henkilökohtaista varahenkilöä.

9.   Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa ja joissa seura antaa harjoitusta ampuma-aseiden käyttöön.

11. Valitaan edustajat 4§:ssä mainittujen järjestöjen vuosi- ym. kokouksiin

12. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat muut asiat.

 

11§

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koolle kutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin vuosikokoukseen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 15 päivää ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenet ovat edellä mainitulla tavalla tehneet siitä esityksen.

 

12§ 

Seuran, johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

13§

Äänioikeus ja äänestäminen

- kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemisesta toisin määrätty

- äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt

- kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin

- jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa seuran kokouksen määräämänä aikana maksaneella jäsenellä on yksi  ääni

- jäsenmaksusta vapautetuilla on samat oikeudet kuin jäsenmaksunsa maksaneella

- valtakirjalla ei saa äänestää

 

14§               Seuran hallinto

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta ja omaisuudesta vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Toimikausi on kalenterivuosi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja taloudenhoitajan.

Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Lisäksi johtokunta nimeää jäsenet toimikuntiin ja lajijaostoihin sekä valitsee kuhunkin puheenjohtajan. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajansa kutsusta, tai jos puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1.   panna käytäntöön seuran kokousten päätökset

2.   johtaa ja valvoa seuran toimintaa

3.   pitää jäsenluetteloa

4.   hoitaa seuran taloutta ja vastata varojen hoidosta

5.   laatia ja esittää kevätkokoukselle sen vahvistettavaksi seuran vuosi- ja tilikertomus

6.   laatia ja esittää syyskokoukselle sen hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

7.   kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä esitettävät asiat

8.   toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille

9.   hyväksyä ja erottaa jäsenet

10. päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

11. ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

12. luovuttaa tilit toiminnantarkastajien tarkastettavaksi kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on jätettävä kirjallinen lausunto sekä tilit johtokunnalle vähintään kolme päivää ennen kevätkokousta.

13. hoitaa muut esille tulevat seuran asiat. 

                                             

15§

Seuran tilivuosi on tammikuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään.

 

16§

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa tai jonkun muun seuran toimihenkilön kanssa, jolle johtokunta on myöntänyt nimenkirjoittamisoikeuden. Seuran nimen kirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

17§               Muita määräyksiä        

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, perustaa alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

 

18§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran syyskokous. Päätöksen on tullakseen voimaan, saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan kannatus. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

 

19§

Seuran purkamista koskeva päätös, ollakseen pätevä, on tehtävä seuran syyskokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

 

20§

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on käytettävä purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti sääntöjen 2§:n mukaiseen tarkoitukseen. Mahdollisesti tarvittavina pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

21§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------